INSTRUKCJA BHP PRZY PRACY Z SUCHYM LODEM

Przeczytaj ją uważnie

I Charakterystyka suchego lodu

Suchy lód jest całkowicie naturalnym produktem. Właściwością suchego lodu jest sublimacja, czyli przejście z fazy stałej w fazę gazową w warunkach ciśnienia atmosferycznego z pominięciem fazy ciekłej. Stąd termin “suchy lód”.

Suchy lód wytwarza bakteriostatyczną atmosferę, która poprawia jakość chłodzonych produktów zapobiegając ich utlenianiu. Suchy lód to produkt niepalny, bezwonny i bez smaku, nietrujący, dopuszczony do kontaktu z artykułami spożywczymi. Dwutlenek węgla jest cięższy od powietrza i dlatego jego stężenie jest najwyższe przy podłodze. W wysokich stężeniach, w szczególnie małych i zamkniętych pomieszczeniach działa dusząco.

II Zagrożenia

1. Bezpośredni kontakt z dwutlenkiem węgla (CO2) w postaci stałej (suchy lód) może spowodować odmrożenia.

2. Suchy lód podczas sublimacji wypiera tlen atmosferyczny z powietrza. Zawartość CO2 powyżej 5% w powietrzu stanowi niebezpieczeństwo. Mogą wystąpić zawroty głowy, znużenie oraz utrata przytomności. Bardzo wysokie stężenie dwutlenku węgla może spowodować uduszenie.

3. Podczas sublimacji w szczelnie zamkniętym pojemniku dochodzi do wzrostu ciśnienia – może wystąpić

4. zagrożenie pęknięcia/wybuchu, dlatego też suchy lód powinien być przetrzymywany tylko w kontenerach (pojemnikach) do produktów spożywczych oraz w kontenerach / pojemnikach w których został dostarczony.

III Środki bezpieczeństwa i reguły postępowania

1. Przy kontakcie z suchym lodem pracownik powinien być wyposażony w specjalny osprzęt tj. okulary, maskę, rękawice ochronne ocieplone. Należy pamiętać aby nie dotykać suchego lodu gołymi rękoma.

2. Suchy lód nie ma nic wspólnego z lodami. Nie jest przeznaczony do bezpośredniego spożycia. Nie wolno go spożywać, ani używać do chłodzenia napoi. Suchy lód jest środkiem mrożąco – chłodzącym stosowanym w różnych dziedzinach przemysłu.

3. Pojemniki z suchym lodem znajdują się w chłodni, w wydzielonej hali.

4. Miejsca ustawienia pojemników powinny być oznakowane.

5. Proces pracy powinien przebiegać następująco:

• Pracownik podchodzi/podjeżdża z pojemnikiem do kontenera z suchym lodem,

• Otwiera pojemnik,

• Otwiera kontener,

• Wkłada do pojemnika niezbędną ilość suchego lodu,

• Zamyka kontener z suchym lodem,

• Zamyka pojemnik.

6. Czynności powtarzane przy każdym załadunku pojemników.

7. Obowiązuje zasada: ograniczyć do minimum czas otwarcie kontenera z suchym lodem i pojemnika, a tym samym czas przebywania pracownika przed tymi pojemnikami.

8. Po włożeniu do pojemnika suchego lodu i zamrażanego produktu należy zamknąć pojemnik i zaplombować

9. O stwierdzonych wadach i uszkodzeniach pojemnika / kontenera powiadomić bezpośredniego przełożonego i oznaczyć uszkodzony pojemnik / kontener.

IV Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej

1. Podczas wszystkich czynności związanych z otwieraniem kontenera / pojemnika, wyjmowaniem suchego lodu, wkładaniem suchego lodu do pojemnika należy stosować:

• okulary, maskę, rękawice ochronne ocieplone,

• odzież i obuwie (zgodnie z tabelą odzieży dla pracownika zatrudnionego na chłodni).

2. Podczas mycia pojemników / kontenerów stosować okulary ochronne.

3. W pobliżu ustawienia kontenerów z suchym lodem na wysokości 30 do 50 cm od posadzki należy zainstalować detektor (czujnik zawartości CO2 w powietrzu).

V Postępowanie w przypadkach zagrożenia

1. W przypadku zadziałania czujnika zawartości CO2 należy opuścić miejsce pracy i przewietrzyć pomieszczenie.

2. W przypadku ewentualnego gaszenia pożaru w obrębie kontenerów z suchym lodem i pojemników należy użyć gaśnicy znajdującej się na miejscu.

VI. PIERWSZA POMOC

Jeśli dojdzie do bezpośredniego kontaktu z suchym lodem, należy:

1. Kontakt ze skórą: odmrożenia skóry przemywać przez ok. 15 minut letnią wodą, następnie okryć jałowym opatrunkiem i zapewnić pomoc lekarską.

2. Kontakt z oczami: bolesne i trudno gojące się odmrożenia mogą spowodować trwałe uszkodzenia wzroku. Oczy po zetknięciu z suchym lodem natychmiast przepłukać letnią wodą, płukanie powtarzać przez kolejne 15 minut. Następnie okryć jałowym opatrunkiem zachowując sterylność.

Zapewnić natychmiastową pomoc lekarza okulisty.

3. Wdychanie: osoby u których zaobserwowano: przyspieszony oddech, bóle głowy, niemożność poruszania się, brak przytomności, wyprowadzić na świeże powietrze, zapewnić spokój i ciepłe okrycie. Wezwać lekarza.

W przypadku bezdechu wykonać sztuczne oddychanie.

4. Zakrztuszenie: koniecznie unikać. W przypadku wystąpienia zakrztuszenia, natychmiast wezwać lekarza.

5. Spożycie: NIE dopuścić do połknięcia, ponieważ połknięcie suchego lodu może doprowadzić do poważnych obrażeń wewnętrznych, zapewnić natychmiastową pomoc lekarską

VII Poprawne usuwanie

1. W razie potrzeby suchy lód usuwać na otwartej przestrzeni.

2. Nie wprowadzać suchego lodu do kanalizacji, piwnic, szybów i podobnych miejsc, gdzie mógłby ulec niebezpiecznemu stężeniu.

3. W razie potrzeby kontaktować się z dostawcą suchego lodu.